Cantonese Yale syllable table

Similar to the Jyutping syllable table here is a table of syllables of the Cantonese language written in Romanisation Cantonese Yale.

There are two sources: Research Centre for Humanities Computing of the Research Institute for the Humanities (RIH), Faculty of Arts, The Chinese University of Hong Kong - 粵音節表 (Table of Cantonese Syllables) and the Unihan table, both are in Jyutping. I used cjklib to convert those into Cantonese Yale.

Sources for the mapping are:

  • Stephen Matthews, Virginia Yip: Cantonese: A Comprehensive Grammar. Routledge, 1994, ISBN 0-415-08945-X.
  • Parker Po-fei Huang, Gerard P. Kok: Speak Cantonese (Book I). Revised Edition, Yale University, 1999, ISBN 0-88710-094-5.

The following Jyutping syllables are missing due to the lack of proper sources for a mapping between the two romanisations: lem, deu, gep, kep, loei, loet, pet, om (all in Jyutping). The table beneath thus is missing the Jyutping final set -oei, -oet, -om, -em, -ep, -et and -eu. Syllables found in the Unihan database are emphasised (italic), syllables from the table of the Centre for Humanities Computing marked with a 1.

bpmfdtnlgknghgwkwwjchsy
imi1ditini1li1wiji1chi1si1yi1
ipdip1tip1nip1lip1gip1kiphip1jip1chip1sip1yip1
itbit1pit1mit1dit1tit1nitlit1git1kit1ngit1hit1jit1chit1sit1yit1
ikbik1pik1mik1dik1tik1nik1lik1gik1gwik1kwikwik1jik1chik1sik1yik1
imdim1tim1nim1lim1gim1kim1him1jim1chim1sim1yim1
inbin1pin1min1din1tin1nin1lin1gin1kin1hin1jin1chin1sin1yin1
ingbing1ping1ming1fingding1ting1ning1ling1ging1king1hing1gwing1wing1jing1ching1sing1ying1
iubiu1piu1miu1fiudiu1tiu1niu1liu1giu1kiu1hiu1jiu1chiu1siu1yiu1
yujyu1chyu1syu1yu1
yutdyut1tyut1lyut1gyut1kyut1hyut1jyut1chyut1syut1yut1
yundyun1tyun1nyun1lyun1gyun1kyun1hyun1jyun1chyun1syun1yun1
ubufu1gu1ku1wu1
utbut1put1mut1fut1gutkut1wut1
ukuk1buk1puk1muk1fuk1duk1tuk1nuk1luk1guk1kuk1nguk1huk1juk1chuk1suk1yuk1
unbun1pun1mun1fun1gun1kwunwun1chun
ungung1bung1pung1mung1fung1dung1tung1nung1lung1gung1kung1ngung1hung1jung1chung1sung1yung1
uibui1pui1mui1fui1gui1kui1kwuiwui1jui
ee1be1peme1fede1ne1le1ge1ke1heweje1che1se1ye1
ekbek1pek1dek1tek1lek1kek1hek1jek1chek1sek1
engbeng1peng1meng1deng1teng1leng1geng1heng1jeng1cheng1seng1yeng1
eiei1bei1pei1mei1fei1dei1nei1lei1gei1kei1hei1sei1
eutdeut1neut1leut1jeut1cheut1seut1
eundeun1teun1leun1jeun1cheun1seun1yeun1
euideui1teui1neui1leui1geui1keui1heui1jeui1cheui1seui1yeui1
eueudeu1teu1geu1keuheu1jeu
eukdeuk1leuk1geuk1keuk1jeuk1cheuk1seuk1yeuk1
eungdeungneung1leung1geung1keung1heung1jeung1cheung1seung1yeung1
oo1bo1po1mo1fo1do1to1no1lo1go1ko1ngo1ho1gwo1wo1jo1cho1so1yo1
otgot1hot1
okok1bok1pok1mok1fok1dok1tok1nok1lok1gok1kok1ngok1hok1gwok1kwok1wok1jok1chok1sok1
onon1gon1ngon1hon1
ongong1bong1pong1mong1fong1dong1tong1nong1long1gong1kong1ngong1hong1gwong1kwong1wong1jong1chong1song1
oioi1moidoi1toi1noi1loi1goi1koi1ngoi1hoi1joi1choi1soi1
ouou1bou1pou1mou1dou1tou1nou1lou1gou1ngou1hou1jou1chou1sou1
apapdaptapnap1lap1gap1kap1ngaphap1jap1chap1sap1yap1
atatbat1pat1mat1fat1dat1tatnat1lat1gat1kat1ngat1hat1gwat1wat1jat1chat1sat1yat1
akak1bak1pakmak1dak1lak1gakkakngak1hak1wakjak1chak1sak1
amam1bam1dam1tamnam1lam1gam1kam1ngam1ham1jam1cham1sam1yam1
anan1ban1pan1man1fan1dan1tan1nan1langan1kan1ngan1han1gwan1kwan1wan1jan1chan1san1yan1
angang1bang1pang1mang1fang1dang1tang1nang1langgang1kang1nganghang1gwang1wang1jang1chang1sang1
aiai1bai1pai1mai1fai1dai1tai1nai1lai1gai1kai1ngai1hai1gwai1kwai1wai1jai1chai1sai1yai1
auau1baupau1mau1fau1dau1tau1nau1lau1gau1kau1ngau1hau1waujau1chau1sau1yau1
aa1ba1pa1ma1fa1da1ta1na1la1ga1ka1nga1ha1gwa1kwa1wa1ja1cha1sa1ya1
aapaap1daap1taap1naap1laap1gaap1kaapngaaphaap1jaap1chaap1saap1
aataat1baat1paatmaat1faat1daat1taat1naat1laat1gaat1kaat1ngaat1haatgwaat1waat1jaat1chaat1saat1
aakaak1baak1paak1maak1faakdaak1laak1gaak1kaak1ngaak1haak1gwaak1waak1jaak1chaak1saak1yaak1
aamaam1daam1taam1naam1laam1gaam1kaamngaam1haam1jaam1chaam1saam1
aanaan1baan1paan1maan1faan1daan1taan1naan1laan1gaan1kaanngaan1haan1gwaan1kwaanwaan1jaan1chaan1saan1
aangaang1baang1paang1maang1daangtaangnaanglaang1gaang1ngaang1haang1gwaang1kwaang1waang1jaang1chaang1saang1yaang
aaiaai1baai1paai1maai1faai1daai1taai1naai1laai1gaai1kaai1ngaai1haai1gwaai1kwaai1waai1jaai1chaai1saai1yaai1
aauaau1baau1paau1maau1faaudaautaaunaau1laaugaau1kaau1ngaau1haau1jaau1chaau1saau1yaau
mm1hm1
ngng1hng1

That's a really useful list -

That's a really useful list - since books and websites vary between using Jyutping or Yale, it's handy to know how to go from one to the other. Also, there are more sounds in Cantonese than I thought - haven't run into a lot of those yet. Does it take into account different accents/dialects of Cantonese?

Dialects

I can't say for sure where the two sources draw their data from, but I would guess it's from Hong Kong and Guangzhou. If you need a conversion table I can post a better one, no need to switch between two big tables of Initial/Finals.

Conversion Table

Reckon I can make do with swapping between the two tables :) using Romanization less and less anyway, so no need to go out of your way - thanks for the offer though!