Jyutping syllable table

Following Pinyin syllable sets compared here is a table of syllables of the Cantonese language written in Romanisation Jyutping.

There are two sources: Research Centre for Humanities Computing of the Research Institute for the Humanities (RIH), Faculty of Arts, The Chinese University of Hong Kong - 粵音節表 (Table of Cantonese Syllables) and the Unihan table.

Unihan has two syllables in field kCantonese which finals are not listed in the table from the Centre for Humanities Computing: loei (for 唳, 捩) and om (for 媕). The table beneath thus extends the final set by -oei and -om. Syllables found in the Unihan database are emphasised (italic), syllables from the table of the Centre for Humanities Computing marked with a 1.

bpmfdtnlgknghgwkwwzcsj
imi1ditini1li1wizi1ci1si1ji1
ipdip1tip1nip1lip1gip1kiphip1zip1cip1sip1jip1
itbit1pit1mit1dit1tit1nitlit1git1kit1ngit1hit1zit1cit1sit1jit1
ikbik1pik1mik1dik1tik1nik1lik1gik1gwik1kwikwik1zik1cik1sik1jik1
imdim1tim1nim1lim1gim1kim1him1zim1cim1sim1jim1
inbin1pin1min1din1tin1nin1lin1gin1kin1hin1zin1cin1sin1jin1
ingbing1ping1ming1fingding1ting1ning1ling1ging1king1hing1gwing1wing1zing1cing1sing1jing1
iubiu1piu1miu1fiudiu1tiu1niu1liu1giu1kiu1hiu1ziu1ciu1siu1jiu1
yuzyu1cyu1syu1jyu1
yutdyut1tyut1lyut1gyut1kyut1hyut1zyut1cyut1syut1jyut1
yundyun1tyun1nyun1lyun1gyun1kyun1hyun1zyun1cyun1syun1jyun1
ubufu1gu1ku1wu1
up
utbut1put1mut1fut1gutkut1wut1
ukuk1buk1puk1muk1fuk1duk1tuk1nuk1luk1guk1kuk1nguk1huk1zuk1cuk1suk1juk1
um
unbun1pun1mun1fun1gun1kwunwun1cun
ungung1bung1pung1mung1fung1dung1tung1nung1lung1gung1kung1ngung1hung1zung1cung1sung1jung1
uibui1pui1mui1fui1gui1kui1kwuiwui1zui
ee1be1peme1fede1ne1le1ge1ke1heweze1ce1se1je1
epgep1kep
etpet
ekbek1pek1dek1tek1lek1kek1hek1zek1cek1sek1
emlem1
en
engbeng1peng1meng1deng1teng1leng1geng1heng1zeng1ceng1seng1jeng1
eiei1bei1pei1mei1fei1dei1nei1lei1gei1kei1hei1sei1
eudeu1
eotdeot1neot1leot1zeot1ceot1seot1
eondeon1teon1leon1zeon1ceon1seon1jeon1
eoideoi1teoi1neoi1leoi1geoi1keoi1heoi1zeoi1ceoi1seoi1jeoi1
oeoedoe1toe1goe1koehoe1zoe
oetloet
oekdoek1loek1goek1koek1zoek1coek1soek1joek1
oengdoengnoeng1loeng1goeng1koeng1hoeng1zoeng1coeng1soeng1joeng1
oeiloei
oo1bo1po1mo1fo1do1to1no1lo1go1ko1ngo1ho1gwo1wo1zo1co1so1jo1
otgot1hot1
okok1bok1pok1mok1fok1dok1tok1nok1lok1gok1kok1ngok1hok1gwok1kwok1wok1zok1cok1sok1
omom
onon1gon1ngon1hon1
ongong1bong1pong1mong1fong1dong1tong1nong1long1gong1kong1ngong1hong1gwong1kwong1wong1zong1cong1song1
oioi1moidoi1toi1noi1loi1goi1koi1ngoi1hoi1zoi1coi1soi1
ouou1bou1pou1mou1dou1tou1nou1lou1gou1ngou1hou1zou1cou1sou1
apapdaptapnap1lap1gap1kap1ngaphap1zap1cap1sap1jap1
atatbat1pat1mat1fat1dat1tatnat1lat1gat1kat1ngat1hat1gwat1wat1zat1cat1sat1jat1
akak1bak1pakmak1dak1lak1gakkakngak1hak1wakzak1cak1sak1
amam1bam1dam1tamnam1lam1gam1kam1ngam1ham1zam1cam1sam1jam1
anan1ban1pan1man1fan1dan1tan1nan1langan1kan1ngan1han1gwan1kwan1wan1zan1can1san1jan1
angang1bang1pang1mang1fang1dang1tang1nang1langgang1kang1nganghang1gwang1wang1zang1cang1sang1
aiai1bai1pai1mai1fai1dai1tai1nai1lai1gai1kai1ngai1hai1gwai1kwai1wai1zai1cai1sai1jai1
auau1baupau1mau1fau1dau1tau1nau1lau1gau1kau1ngau1hau1wauzau1cau1sau1jau1
aaaa1baa1paa1maa1faa1daa1taa1naa1laa1gaa1kaa1ngaa1haa1gwaa1kwaa1waa1zaa1caa1saa1jaa1
aapaap1daap1taap1naap1laap1gaap1kaapngaaphaap1zaap1caap1saap1
aataat1baat1paatmaat1faat1daat1taat1naat1laat1gaat1kaat1ngaat1haatgwaat1waat1zaat1caat1saat1
aakaak1baak1paak1maak1faakdaak1laak1gaak1kaak1ngaak1haak1gwaak1waak1zaak1caak1saak1jaak1
aamaam1daam1taam1naam1laam1gaam1kaamngaam1haam1zaam1caam1saam1
aanaan1baan1paan1maan1faan1daan1taan1naan1laan1gaan1kaanngaan1haan1gwaan1kwaanwaan1zaan1caan1saan1
aangaang1baang1paang1maang1daangtaangnaanglaang1gaang1ngaang1haang1gwaang1kwaang1waang1zaang1caang1saang1jaang
aaiaai1baai1paai1maai1faai1daai1taai1naai1laai1gaai1kaai1ngaai1haai1gwaai1kwaai1waai1zaai1caai1saai1jaai1
aauaau1baau1paau1maau1faaudaautaaunaau1laaugaau1kaau1ngaau1haau1zaau1caau1saau1jaau
mm1hm1
ngng1hng1