Pinyin syllable sets compared

If you are in need of all syllables of Standard Mandarin (Putonghua) written in Pinyin you might come up with some seldom ones. The Xiàndài Hànyǔ Cídiǎn (现代汉语词典(第5版)商务印书馆, 北京 2005, ISBN 7-100-04385-9) for example lists syllables n and ng. The ISO 7098 norm for Pinyin then has syllables kei and rua.

Well, if you just need to do some simple processing, you might want to work with the known initials and finals and generate all combinations on the fly. This though introduces forms that are not understood by native speakers and might not help if you want to do some kind of error detection/correction.

Where do I find all forms? There is ISO 7098 which has a Annex A containing a table with all syllables contained in the standard. So, standards are always good. Though, as seen above some forms like kei might seem a bit akward. I'll be happy if anybody can point me out to a character that is transcribed this way.

Looking at the Unihan table you will find more forms not covered by the ISO norm. This is why I started to compile a table comparing the Unihan syllables with the ones defined in ISO 7098. The shape of the table follows the one in the IOS standard:

Emphasised (italic) syllables are found in the Unihan database. Forms with blue background are found in the ISO norm. You will see some forms not found in the ISO norm and some forms not found in the Unihan table.

aoeê-ieraieiaoouanenangengongiiaiaoieiuianiniangingionguuauouaiuiuanunuangüüeüanün
aoeeeraieiaoouanenangeng
yyayoyeyaiyaoyouyanyangyongyiyinyingyuyueyuanyun
wwawowaiweiwanwenwangwengwu
bbabobaibeibaobanbenbangbengbibiaobiebianbinbingbu
ppapopaipeipaopoupanpenpangpengpipiaopiepianpinpingpu
mmamomemaimeimaomoumanmenmangmengmimiaomiemiumianminmingmu
ffafofefeifoufanfenfangfengfu
ddadedaideidaodoudandendangdengdongdidiadiaodiediudiandingduduoduiduandun
ttatetaitaotoutantangtengtongtitiaotietiantingtutuotuituantun
nnanenaineinaonounannennangnengnongniniaonieniunianninniangningnunuonuannunnüe
llalolelaileilaoloulanlanglenglonglilialiaolieliulianlinlianglingluluoluanlunlüe
zzazezizaizeizaozouzanzenzangzengzongzuzuozuizuanzun
ccacecicaicaocoucancencangcengcongcucuocuicuancun
ssasesisaisaosousansensangsengsongsusuosuisuansun
zhzhazhezhizhaizheizhaozhouzhanzhenzhangzhengzhongzhuzhuazhuozhuaizhuizhuanzhunzhuang
chchachechichaichaochouchanchenchangchengchongchuchuachuochuaichuichuanchunchuang
shshasheshishaisheishaoshoushanshenshangshengshushuashuoshuaishuishuanshunshuang
rreriraorouranrenrangrengrongruruaruoruiruanrun
jjijiajiaojiejiujianjinjiangjingjiongjujuejuanjun
qqiqiaqiaoqieqiuqianqinqiangqingqiongququequanqun
xxixiaxiaoxiexiuxianxinxiangxingxiongxuxuexuanxun
ggagegaigeigaogougangenganggenggongguguaguoguaiguiguangunguang
kkakekaikeikaokoukankenkangkengkongkukuakuokuaikuikuankunkuang
hhahehaiheihaohouhanhenhanghenghonghuhuahuohuaihuihuanhunhuang

For an overview of different table schemes, see Views on initials and finals of Mandarin in Pinyin.

Update: The Unihan table's column 'kMandarin' was used as a source here. Actually Unicode 5.1 Unihan comes with two other independent sets 'kHanyuPinlu' for the Xiandai Hanyu Pinlu Cidian and 'kXHC' for the Xiandai Hanyu Cidian, which have some forms not included in the first set. Syllable kei is found for two characters 剋 and 尅 in kXHC.